Centrum Zarządzania w Energetyce

Centrum Zarzadzania w Energetyce zostało powołane do życia w 2017 roku. Pod kierownictwem prof. dr hab. Wojciecha Drożdża zespół młodych naukowców i praktyków biznesu prowadzi działalność badawczą, naukową oraz biznesową w zakresie promowania elektromobilności, wdrażania innowacyjnych programów dotyczących energetyki oraz podnoszenia świadomości w dziedzinie wykorzystania nowoczesnych technologii.

 

Zapewnienie ciągłości dostaw energii z zachowaniem właściwych parametrów jakościowych jest szczególnym zadaniem, przyczyniającym się do realizacji podstawowych potrzeb mieszkańców Polski oraz do rozwoju gospodarczego kraju i jego bezpieczeństwa. Sektor usług energetycznych przechodzi rewolucję. Ogół inicjatyw rozwojowych oraz daleko idących inwestycji podejmowanych przez przedsiębiorstwa energetyczne kształtuje wizję przyszłego funkcjonowania aglomeracji miejskich oraz ich mieszkańców. Misją Centrum Zarządzania w Energetyce jest podejmowanie ambitnych działań mających na celu jak najlepsze dostosowanie infrastruktury do obecnych trendów zmieniającego się otoczenia przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych. Podejmowane działania badawcze oraz prace rozwojowe są zgodne z krajowymi i europejskimi trendami i standardami.

 

Unijne wymogi dotyczące poprawy jakości powietrza oraz aspekty zrównoważonego rozwoju - zaspokajanie potrzeb obecnego pokolenia bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie - a także światowe trendy technologiczne wyznaczają nowe zadania dla branży energetycznej. Smart grid, smart city czy elektromobilność to kluczowe zagadnienia, w realizację których w najbliższej przyszłości będą zaangażowane nie tylko przedsiębiorstwa energetyczne. Rozwiązania te wymagają zintegrowania działalności wielu podmiotów. Centrum Zarządzania w Energetyce umożliwia współpracę pomiędzy przedstawicielami nauki, administracji publicznej, przedsiębiorstw energetycznych i podmiotów prywatnych.