prof. US dr hab. Wojciech Drożdż

Stanowisko: Profesor

Funkcja: Kierownik Katedry Logistyki

E-mail: drozdzwojciech@gmail.com
Pokój: 216 SIL
Telefon: + 48 91 44 43 138

Konsultacje:
Poniedziałek 8.30-9.30

Profil naukowy:

Zainteresowania naukowo-badawcze Profesora zogniskowane są w obszarze logistyki, ekonomiki transportu (w tym elektromobilności i lotnictwa), zarządzania w energetyce, bezpieczeństwa energetycznego i międzynarodowego oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych. Mają one silny wpływ i są powiązane z aktywnością na rzecz praktyki gospodarczej, czego wynikiem jest szereg projektów badawczych oraz opracowane ekspertyzy i dokumenty strategiczne dla przedsiębiorstw i instytucji rządowych, w szczególności z sektora energetycznego i TSL.

Prace w ramach działalności naukowo-badawczej są wzmocnione poprzez członkostwo w instytucjach i stowarzyszeniach o charakterze krajowym oraz międzynarodowym (członek zarządu Enea Operator sp. z o.o. w funkcji wiceprezesa ds. innowacji i logistyki, przewodniczący szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, członek Stowarzyszenia na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski (PAEE), członek International Association for Energy Economics (IAEE)).


Publikacje:

 1. Drożdż W. (2018) Operator systemu dystrybucji w dobie wyzwań innowacyjnej energetyki, Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Nr 102, Kraków, Wydawnictwo IGSMiE PAN.
 2. Drożdż W. (red.) (2018) Elektromobilność w rozwoju miast, Warszawa, Wydawnictwo PWN.
 3. Drożdż W., Mróz-Malik O. (2017) Morska energetyka wiatrowa jako istotny potencjał rozwoju polskiej gospodarki morskiej, Problemy Transportu i Logistyki, DOI: 10.18276/ptl.2017.37-25, p. 151-159.
 4. Drożdż W. (2015) Rola i znaczenie międzynarodowych korytarzy energetycznych dla działań przedsiębiorstw przemysłu energii w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej, Innowacyjne przedsiębiorstwo energetyczne, Zamasz K., Woszczyk M., Pająk K. (red. nauk), Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, p. 127-146.
 5. Drożdż W, Midera A. (2015) Capacity mechanism as a potential instrument increasing energy security of the European Union, Capacity market in contemporary economic policy, Zamasz K. (eds.), Warszawa: Difin, 2015, p. 103-114.
 6. Drożdż W. (2014) RPO jako determinanta modernizacji i rozwoju sieci dróg wojewódzkich na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, Ekonomiczno-społeczne i organizacyjno-techniczne determinanty rozwoju lokalnego, Olszewski J. (red. nauk.), Poznań,Kraków, Tarbonus, p. 21-31.
 7. Drożdż W. (2014) Sektor kreatywny jako czynnik rozwoju województwa zachodniopomorskiego i jego regionalnych specjalizacji, Sektor kreatywny jako katalizator przemian strukturalnych w regionie, Klasik A. (red.nauk.), Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, p. 84-101.
 8. Drożdż W. (2013) Wybrane miasta Pomorza Zachodniego w aspekcie zarządzania marką jednostek samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, ISSN 1640-6818, nr 775. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu:  Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty. Orientacja marketingowa jednostek samorządu terytorialnego i instytucji publicznych, nr 30, Smalec A. (red. nauk.), p. 189-198, dostępny:
  http://www.wzieu.pl/zn/775/ZN_775.pdf
  .
 9. Drożdż W. (2013) Uwarunkowania rozwoju i konkurencyjności regionów nadmorskich w aspekcie turystyki, Handel Wewnętrzny, nr 5A t. 1, p. 32-38.
 10. Drożdż W. (2013) Infrastruktura transportu przesyłowego jako element polityki bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej i Polski, Szczecin, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki.
 11. Drożdż W. (2013) Projekt systemowy e-administracja i e-turystyka w województwie zachodniopomorskim jako działanie wspierające proces budowy społeczeństwa informacyjnego w regionie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, ISSN 1640-6818, nr 762. Ekonomiczne Problemy Usług: Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 1, Buko J. (red.nauk), p. 523-536, dostępny: http://www.wzieu.pl/zn/762/ZN_762.pdf.
 12. Drożdż W. (2013) Instrumenty wsparcia rozwoju turystyki w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa zachodniopomorskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, ISSN 1640-6818, nr 783. Ekonomiczne Problemy Turystyki: Środki unijne w gospodarce turystycznej. T. 1, Meyer B. (red.nauk.), p. 129-138, dostępny: http://www.wzieu.pl/zn/783/ZN_7831.pdf.
 13. Markiewicz J., Drożdż W. (red. temat.) (2013) Europa Regionum. Gospodarka morska i inne specjalizacje regionalne. Nowoczesne aspekty rozwoju regionalnego, dostępny: http://www.wzieu.pl/zn/er18/ZN_ER18.pdf
 14. Drożdż W. (2012) Promocja energetyki jądrowej w województwie zachodniopomorskim, Energetyka jądrowa w Polsce, Jeleń K., Rau (red. nauk.), Warszawa, Wydawnictwo Wolters Kluwer, p. 962-968.
 15. Drożdż W. (2012) Intelligent specialization as a new strategy for regional development, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, ISSN 1640-6818, nr 727. Ekonomiczne Problemy Usług: Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego wobec procesów rozwoju regionów: VIII Forum Samorządowe, Buko J. (red.nauk.), p. 45-55, dostępny: http://www.wzieu.pl/zn/727/ZN_727.pdf.

Projekty i granty:

Nazwa projektu: „Solar PV on the Distribution Grid: Smart Integrated Solutions of Distributed Generation based on solar PV, Energy storage devices and Active Demand Management” 

Strona www projektu: ----------

Data realizacji projektu: 2018 rok

Cel projektu: Rozwój zintegrowanych rozwiązań w celu zwiększenia potencjału rozproszonych instalacji fotowoltaicznych w oparciu o efektywną integrację urządzeń PV, magazynowania energii, monitorowania i kontrolowania strategii i procedur, aktywnego zarządzania popytem, inteligentnych technologii i integracji procedury w systemie dystrybucji energii według kryteriów rynkowych. Projekt dotyczy opracowania inteligentnych rozwiązań zintegrowanej generacji rozproszonej opartej na instalacjach fotowoltaicznych, urządzeniach magazynowania energii I aktywnym zarządzaniu popytem.

Źródło finansowania/Program: Horyzont 2020

Stanowisko: Kierownik Projektu

 

 

Nazwa projektu: „Projekt pilotażowy ograniczenia strat mocy w użytkowanych i nowo instalowanych transformatorach SN/nn poprzez zastosowanie algorytmu optymalizacji doboru transformatora do warunków rzeczywistego obciążenia stacji poprzez relokację jednostek z uwzględnieniem efektów oddziaływania na środowisko”

Strona www projektu: ----------

Data realizacji projektu: 10.10.2017 - 2019

Cel projektu: Opracowanie algorytmu postępowania i obliczeń wspomagającego i optymalizującego proces doboru transformatorów do obciążeń stacji SN/nN na podstawie wcześniej wykonanych pomiarów.

Źródło finansowania/Program: w ramach programu priorytetowego nr 5.11.1 „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej I niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych” FAZA B+R

Stanowisko: Kierownik Projektu

 

 

Nazwa projektu: „Innowacyjne usługi systemowe magazynów energii zwiększające jakość i wydajność wykorzystania energii elektrycznej”

Strona www projektu: ----------

Data realizacji projektu: 11.2017- 10.2020

Cel projektu: Opracowanie i testowanie strategii i metod, w tym również biznesowych, wykorzystania magazynów energii w sieciach elektroenergetycznych w celu poprawy jakości i efektywności wykorzystania energii elektrycznej oraz rozwoju oferty produktowej dla klientów.

Źródło finansowania/Program: w ramach programu 1.2 „Sektorowe programy B+R”, Program sektorowy PBSE (Program Badawczy Sektora Energetycznego) I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Stanowisko: KierownikProjektu