dr inż. Mariusz Sowa

Stanowisko: Asystent

Funkcja: Opiekun Koła naukowego Logistyki LogUS

E-mail: mariusz.sowa@wzieu.pl
Pokój: 253 SIL
Telefon: (91) 44-43-473

Konsultacje:
Poniedziałek (tydzień parzysty) w godz. 14:00-15:30,
Poniedziałek (tydzień nieparzysty) w godz. 12:30-14:00

Profil naukowy:

Zainteresowania naukowe: gospodarka magazynowa, zarządzanie zapasami, opakowania i jednostki ładunkowe w systemach logistycznych, zarządzanie czynnikiem ludzkim w logistyce, rachunek kosztów działań logistycznych. Specjalizacja naukowo –badawcza: Total Cost of Ownership, palety ładunkowe płaskie wielokrotnego użytku. Certyfikat: certyfikat z zakresu identyfikacji palet oraz zarządzania paletami wystawiony przez PKN EPAL. Szkolenie przeprowadzone przez firmę InterConsulting pod patronatem Polskiego Komitetu Narodowego EPAL - członka międzynarodowej organizacji paletowej European Pallet Association. EPAL,  jedynym w Polsce podmiotem udzielającym licencji na produkcję palet EUR.


Publikacje:

 1. Frankowska M., Myszak J., Sowa M. AN INTEGRATED MATRIX OF CONDITIONS OF THE IMPLEMENTATION OF LEAN IN THE MANUFACTURING SECTOR (2018), 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017, www.sgemsocial.org, SGEM2017 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-16-4 / ISSN 2367-5659, 24 - 30 August, 2017, Book 1, Vol 4, 431-440 pp.
 2. Myszak J., Sowa M. „Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw” [w:] Zeszyty Naukowe „Problemy Transportu i Logistyki”, nr 4/2016
 3. Jedliński M.,  Myszak J., Sowa M., Innowacyjny most edukacyjny nauczania logistyki w szkołach ponadgimnazjalnych – projekt platformy E-learningowej Edubridge. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 891 Ekonomiczne Problemy Usług Nr 121.
 4. Sowa M., The analysis of warehouse work safety during implementation of the storage process (Analiza bezpieczeństwa pracy w magazynie przy realizacji procesu magazynowego), Konferencja w Sankt Petersburgu, XIV Международная научно-практическая конференция молодых ученых студентов и аспирантов, Санкт-Петербург 2013, (XIV Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna młodych naukowców i studentów), część I, Saint-Petersburg 2013 r.
 5. Sowa M., „Outsourcing as a Decision Having a Strategic Dimension that Influences the Creation of Competitive Advantage of Companies” (http://www.logistics-and-transport.eu/ Vol. 20 No 4 (2013)).
 6. Sowa M., Security risk for the implementation of storage, Logistyka nr 4/2014
 7. Sowa M., „National Budget, National Debt, Budgetary Deficit In Poland – A Basic Dependency Analysis” (Budżet państwa, dług publiczny, deficyt budżetowy – analiza podstawowych zależności), Konferencja w Sankt Petersburgu, XV Международная научно-практическая конференция молодых ученых студентов и аспирантов, Санкт-Петербург 2014, (XV Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna młodych naukowców i studentów), część I, Saint-Petersburg 2014 r.
 8. Sowa M., Informacja jako determinanta skutecznego realizowania procesów zachodzących w logistycznym łańcuchu dostaw, nr 680, Problemy Transportu i Logistyki nr 21, Red. E. Załoga, P. Niedzielski,  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,  Szczecin 2012 r.
 9. Sowa M., Przemieszczanie ładunków w łańcuchach dostaw z wykorzystaniem paletowych jednostek ładunkowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Z.75, Red. A. Buchacz, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
 10. Sowa M., Pallet co-using as a way of improving operating activity in the supply chain , monografii pt.: „Contemporary transportation systems. Selected theoretical and practical problems. Models of change in transportation subsystems”, Gliwice 2013
 11. Wysocka A., Sowa M., „Ocena wpływu kryzysu gospodarczego na działalność sektora TSL z wykorzystaniem LPI (Logistics Performance Index), Logistyka, nr 2.
 12. Sowa M., Rola opakowań w usprawnianiu przepływów materiałowych od producenta do konsumenta, Zeszyty  Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 739, Problemy Transportu i Logistyki nr 17, Red. E. Załoga, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
 13. Sowa M., Analysis of the market of storage areas in Poland  in the year 2011, (Analiza rynku powierzchni magazynowych w Polsce w roku 20112, Konferencja w Sankt Petersburgu, XIII Международная научно-практическая конференция молодых ученых студентов и аспирантов, Санкт-Петербург 2012
 14. Sowa M., „Techniczno-technologiczne aspekty funkcjonowania elewatora Ewa w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 644, Problemy Transportu i Logistyki nr 14, Red. E. Załoga
 15. Sowa M. „Przemieszczanie ładunków w łańcuchach dostaw z wykorzystaniem paletowych jednostek ładunkowych”, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Z.75, Red. A. Buchacz, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2012.
 16. Sowa M., „Współużytkowanie palet jako sposób na poprawę działań operacyjnych w obrębie łańcucha dostaw”, IX Konferencja Naukowo-Techniczna „Systemy Transportowe – Teoria i Praktyka” , Politechnika Śląska, Katowice 2012.

Projekty i granty:

Nazwa projektu: Projekt INWESTYCJA W WIEDZĘ MOTOREM ROZWOJU INNOWACYJNOŚCI W REGIONIE – III EDYCJA

Strona www projektu: https://www.wup.pl/pl/projekty-wlasne/projekt-inwestycja-w-wiedz-motorem-rozwoju-innowacyjnoci-w-regionie-iii-edy/

Data realizacji projektu: Od 1 listopada 2013 r. do 30 czerwca 2015 r.

Cel projektu: Głównym celem projektu jest wzmocnienie przepływu wiedzy i powiązań B+R z przedsiębiorcami oraz promocja innowacyjności w regionie poprzez poprawę warunków prowadzenia prac badawczych oraz wsparcie towarzyszące dla 90 doktorantów kształcących się na kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technologicznych (SMT), zgodnych z  Regionalną Strategią Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2020.

Źródło finansowania/Program: Projekt „Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie - III edycja" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Stanowisko: doktorant

 

Nazwa projektu: „Platforma EduBridge”.

Platforma EduBridge jest twórczą pracą zbiorową prof.US dra hab. Mariusza Jedlińskiego i pracowników Katedry Logistyki Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego w osobach mgr inż. Justyny Myszak oraz mgr inż. Mariusza Sowy i jako utwór, podlega stosownej ochronie prawnej, wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24, poz.83 wraz z późniejszymi zmianami).

Strona www projektu: strona obecnie w przebudowie

Data realizacji projektu: od 8 października 2015 -

Cel projektu: skuteczne i efektywne wsparcie realizacji celów edukacyjnych formułowanych przez nauczycieli przedmiotów zawodowych, powiązanych z podstawą kształcenia w zawodzie technik logistyk oraz wsparcie skutecznego wykonania praktycznych zadań przez uczniów, stosownie do zaplanowanych przez nauczycieli rezultatów kształcenia.

Źródło finansowania/ Program: -

Stanowisko: Koordynatormerytoryczny