mgr inż. Justyna Myszak

Stanowisko: Asystent

Funkcja:

E-mail: justyna.myszak@wzieu.pl
Pokój: 258 SIL
Telefon: (91) 44-43-457

Konsultacje:
KONSULTACJE W SEMESTRZE LETNIM 17/18:
-w tygodniu nieparzystym: PIĄTEK w godz. 16.00 - 17.30
-w tygodniu parzystym: ŚRODA w godz. 12.00 - 13.30

Profil naukowy:

Zainteresowania i kierunki badawcze realizowane są w dwóch obszarach. Pierwszy z nich to logistyka, w tym zagadnienia związane m.in. z: logistyką procesów produkcyjnych, logistyką wewnętrzną, smart industry, mass customization, industry 4.0 oraz koncepcją lean manufacturing wraz z implementacją poszczególnych narzędzi. Drugi obszar zainteresowań związany jest natomiast z zarządzaniem i obejmuje zagadnienia dotyczące m.in.: kultury organizacyjnej (kultura lean), zarządzania wiedzą, dzielenia się wiedzą, zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania jakością w logistyce.


Publikacje:

 1. Frankowska M., Myszak J.M., Sowa M. (2017), An integrated matrix of conditions of the implementation of lean in the manufacturing sector, 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM,  Web of Science, Book 1, Vol 4, pp. 431-440.
 2. Frankowska M., Myszak J.M. (2017), Kultura organizacyjna a sukcesja władzy w firmach rodzinnych, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Firmy Rodzinne – rozwój teorii i praktyki zarządzania, pod red. A. Marjański, M.R. Contreras Loera, t. XVIII, z. 6, cz. I, Wyd. SAN, Łódź – Warszawa, ss. 49-64.
 3. Frankowska M., Myszak J.M., Czaban S. (2017), Zarządzanie logistyką wewnętrzną w aspekcie złożoności sieci organizacyjnych, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Logistyka w naukach o zarządzaniu, pod red. S. Kauf, I. Pisz, t. XVIII, z. 8, cz. II, Wyd. SAN, Łódź – Warszawa, ss.79-91.
 4. Frankowska M., Myszak J.M., Jedliński M. (2016), Cluster Policy Report - V4 cluster policies and their influence on the viability of cluster organisations, raport w ramach Visegrad Standard Grants Program.
 5. Myszak J.M., Sowa M. (2016), Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw, Problemy Transportu i Logistyki, nr 4/2016 (36), Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, ss. 185-192.
 6. Myszak J.M. (2016), Kształtowanie kultury organizacji sprzyjającej zmianom, Zeszyty Naukowe Humanitas „Zarzadzanie”, t. XVIII, z. nr 3/2016, Sosnowiec, ss. 271-280.
 7. Jedliński M., Myszak J.M., Sowa M. (2015), Innowacyjny most edukacyjny nauczania logistyki w szkołach ponadgimnazjalnych – projekt platformy E-learningowej Edubridge, Zeszyty Naukowe US nr 891, Ekonomiczne Problemy Usług Nr 121, Szczecin, ss. 327-334.
 8. Brzychcy K.H., Myszak J.M. (2015), Kultura organizacyjna a wiedza – dylematy współczesnej organizacji, Funkcjonowanie i doskonalenie zarządzania. Aspekty społeczne, pod red. U. Balon, T. Sikory, Wyd. Naukowe PTTŻ, Kraków, ss. 37 - 46.
 9. Myszak J.M. (2015), Typologia kultury organizacyjnej – ukryta osobowość organizacji, Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji. Logistyka, Wiedza, Ekoinnowacje, pod red. H. Kościelniak, K. Łukasik, t. II, Wyd. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, ss. 29 – 40.
 10. Myszak J.M., Zioło K. (2015), Bariery w procesie dzielenia się wiedzą, Wiedza i doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. nauk. M. Cisek, K. Wąsowska, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce, ss. 177 – 189.
 11. Myszak J.M., Matuszczak A. (2014), Koncepcja CSR w transporcie publicznym - dobry zwyczaj, konieczność czy przyszłość funkcjonowania miast?”,  ZS WSH Zarządzanie 2014 (1), s. 223-234.
 12. Myszak J.M. (2013), Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) a społeczeństwo,. Studenckie debaty o ekonomii społecznej, pod red. H. Babisa, nr 2/2013 Akademia Młodych Ekonomistów, Szczecin, ss. 35-45.
 13. Myszak J.M., Skubiszewska M. (2012), Product placement jako przyszłość współczesnej reklamy, pod red. G. Rosa, Quo Vadis Marketingu, Wydawnictwo Zapol, Szczecin, ss. 268 - 281.
 14. Myszak J.M. (2012), Nowe zarządzanie publiczne (NPM) jako instrument zarządzania finansami publicznymi, Współczesne problemy ekonomiczne. Globalizacja, liberalizacja, etyka, nr 5, ZN US nr 767, Szczecin, ss. 109-120.

Projekty i granty:

Tytuł: V4 Cluster Policies and Their Influence on the Viability of Cluster Organisations

Akronim: V4ClusterPol

Strona www projektu: www.klastr-portal.cz/en/v4clusterpol-project

Data realizacji projektu: styczeń - grudzień 2016

Cel projektu: Projekt badawczy obejmujący opracowanie metodologii oraz przeprowadzenia badań w zakresie oceny polityki klastrowej realizowanej w krajach partnerskich projektu (grupy Wyszehradzkiej: Czechy, Polska, Słowacja, Węgry) na poziomie centralnym i regionalnym, w dwóch perspektywach finansowych oraz sformułowanie wniosków dla doskonalenia działań. Projekt zakończony został konferencją naukową w Pradze z udziałem władz centralnych oraz publikacją zawierającą ocenę, rekomendacje oraz przykłady dobrych praktyk.

Źródło finansowania/Program: Visegrad Standard Grants Program, No. 2152015

Stanowisko: pracownik ds. badań naukowych

 

Nazwa projektu: Uwarunkowania i zakres implementacji narzędzi Lean Management w przedsiębiorstwach produkcyjnych

Strona www projektu: -

Data realizacji projektu: 2017 – etap I / projekt w realizacji

Cel/działania zrealizowane w I etapie projektu: Celem naukowym projektu była identyfikacja uwarunkowań implementacji narzędzi Lean Management w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Projekt umożliwił opracowanie macierzy czynników warunkujących implementację narzędzi Lean w organizacjach, w podziale na: czynniki ekonomiczne i pozaekonomiczne oraz czynniki wewnętrzne (endogeniczne) i zewnętrzne (egzogeniczne)

Źródło finansowania/Program: projekt finansowany z dotacji podmiotowej w części dotyczącej potencjału badawczego w roku 2017

Stanowisko: członek zespołu badawczego