dr hab. Marzena Frankowska

Stanowisko: Adiunkt

Funkcja:

E-mail: marzena.frankowska@wzieu.pl
Pokój: 256 SIL
Telefon: 091 44 43 472

Konsultacje:
Urlop naukowy 01.03.-31.09.2018

Profil naukowy:

Zainteresowania naukowe i kierunki badawcze ogniskują się w dwóch głównych obszarach. Pierwszym z nich jest szeroko zdefiniowana problematyka zarządzania współdziałaniem międzyorganizacyjnym i obejmuje między innymi: zarządzanie łańcuchami i sieciami dostaw, globalne łańcuchy wartości, logistykę międzynarodową, zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi, programy rozwoju dostawców, systemy dystrybucji, współdziałanie w klastrach oraz cluster-sourcing. Drugi obszar zainteresowań związany jest z przedsiębiorstwem produkcyjnym jako podmiotem badań. Zakres tematyczny dotyczy: logistyki systemów produkcyjnych, lean management, nowoczesnych rozwiązań w zakresie inteligentnego przemysłu (smart factory, smart supply-chain, modele biznesu przemysłu 4.0).

Zainteresowania naukowe są ściśle związane z współpracą krajową i międzynarodową z praktyką gospodarczą, tj. przedsiębiorstwami przemysłowymi oraz klastrami, a także z pracą ekspercką na rzecz instytucji publicznych (Ministerstwo Rozwoju, Parlamentarny Zespół ds. Polityki Klastrowej, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego).


Publikacje:

 • Frankowska M., Nowicka K., (2018), Zarządzanie łańcuchem dostaw w dobie Smart Industry, Gospodarka Magazynowa i Logistyka, nr 3.
 • Frankowska M., Myszak J.M., Sowa M. (2017), An integrated matrix of conditions of the implementation of lean in the manufacturing sector, 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM,  Web of Science, Book 1, Vol 4, pp. 431-440.
 • M.Frankowska, Konfiguracja łańcuchów dostaw przedsiębiorstw organizacji sieciowej jako determinanta rozwoju jej potencjału kombinacyjnego, w: Budowanie łańcuchów dostaw jutra w świetle teorii i wyników badań, red. D.Kisperska-Moroń, K.Niestrój, M.Świtała, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017, s.17-28.
 • Frankowska M., Myszak J.M. (2017), Kultura organizacyjna a sukcesja władzy w firmach rodzinnych, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Firmy Rodzinne – rozwój teorii i praktyki zarządzania, pod red. A. Marjański, M.R. Contreras Loera, t. XVIII, z. 6, cz. I, Wyd. SAN, Łódź – Warszawa, ss. 49-64.
 • Frankowska M., Myszak J.M., Czaban S. (2017), Zarządzanie logistyką wewnętrzną w aspekcie złożoności sieci organizacyjnych, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Logistyka w naukach o zarządzaniu, pod red. S. Kauf, I. Pisz, t. XVIII, z. 8, cz. II, Wyd. SAN, Łódź – Warszawa, ss.79-91.
 • Frankowska M., Malinowska M., Rzeczycki A. (2017), Kształtowanie modeli biznesu w erze industry 4.0, w: Logistyka w naukach o zarządzaniu, pod red. R. Matwiejczuk, I.Pisz, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XVIII, Zeszyt 8, część 1, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź-Warszawa 2017, ss. 97 – 110.
 • Frankowska M., Myszak J.M., Jedliński M. (2016), Cluster Policy Report - V4 cluster policies and their influence on the viability of cluster organisations, raport badawczy w ramach Visegrad Standard Grants Program.
 • Bembenek B., Frankowska M., Havernikova K., (2016), Cluster policy as a determining factor for development of World Class-Clusters, HSS, Humanities and Social Sciences, HSS, vol. XXI, 23 (4/2016), October-December 2016, s.33-56.
 • Frankowska M. (2016), „Zastosowanie zdolności dynamicznych w łańcuchach dostaw”, Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem. Uwarunkowania, trendy, perspektywy. W. Sroka (red.), Wydawnictwo TNOIK „Dom Organizatora”, Toruń, s.337-353.
 • Frankowska M., Grosse U., Zenk S., (2016),  Regions, clusters and SME's : the challenges of cross-border cooperation as in the example of Brandenburg and West-Pomerania, w: Clusters as a driving power of the european economy,  H. Drewello, M.Helfer, M. Bouzar (eds.), Baden-Baden: Nomos, p. 251-272.
 • Frankowska M., (2016), Łańcuch logistyczny, łańcuch dostaw i łańcuch wartości - próba usystematyzowania koncepcji, ZNUS nr 885 PTIL nr 31, s.77-92.
 • Witek J., Frankowska M., (2016), Możliwości włączania przedsiębiorstw sektora MŚP w globalne łańcuchy wartości korporacji transnarodowych, Studia i Prace WNEiZ US, nr 43/2 2016 tom II, s. 381- 392.
 • Frankowska M., (2016),  Mapowanie łańcuchów dostaw  jako narzędzie identyfikacji  potencjału kombinacyjnego sieci organizacyjnej, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem. Analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant, praca pod red. R.Borowiecki, T.Rojek,  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, s.109-120.
 • Frankowska M., (2016), Cluster-sourcing – the concept of enhancing internationalization and efficiency of Cluster companies, w: Expectations and challenges of modern economy and enterprises. Problems-concepts-activities. Praca pod red. J.Kaczmarek, K.Żmija, Crakow University of Economics, Cracow,  p.193-259
 • Frankowska M., (2016), Innowacyjna obsługa logistyczna na przykładzie klastra logistycznego LOGISTICS IN WALONIA w segmencie bio-logistics, w: Modelowanie procesów i systemów logistycznych, red. M.Chaberek, L.Reszka, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego Ekonomika Transportu i Logistyka Nr 58, część XV, Wyd. Uniwersytet Gdański, s.325-340.
 • Frankowska M., (2016), Konfiguracja przestrzenna łańcuchów dostaw – uwarunkowania logistyczne i konkurencyjne”,  Problemy Transportu i Logistyki nr 3 (35), s.39-52, DOI:10.188276/ptl.2016.35-04/39-51
 • Frankowska M., (2016), Zastosowanie systemów informacyjnych w logistyce, w: Odpowiedzialność podmiotów na rynku, red. B. Czerniachowicz, A. Wieczorek-Szymańska, K. Kazojć, Wydawnictwo ZAPOL, 2016, s.103-114.
 • Frankowska M., (2015),  Klastry logistyczne jako ogniwa globalnych łańcuchów dostaw, Logistyka Nr 3, s.5633-5637.
 • Frankowska M., (2015),  Klastrowe łańcuchy dostaw jako obszar współpracy przedsiębiorstw, w: „Kształtowanie relacji partnerskich i form współdziałania współczesnych przedsiębiorstw. Strategie, procesy, narzędzia”, red. R.Borowiecki, T.Rojek, Wyd. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s.79-92.
 • Frankowska M., (2015), Zastosowanie koncepcji Employer Branding w praktyce wybranych operatorów logistycznych, Zeszyty Naukowe nr 871, Problemy Transportu i Logistyki nr 30, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s.167-182.
 • Bembenek B., Frankowska M., (2015),  Cluster internationalization - a key component for the development and competitiveness of cluster members, Modern Management Review, Quarterly, Volume XX, Research Journal 22 (4), p.31-46.
 • Frankowska M., (2014), Koncepcja gminnego systemu energetyki rozproszonej w ujęciu logistycznym – autarkia czy bezpieczeństwo?, w: Bezpieczeństwo energetyczne, Rynki surowców i energii – teraźniejszość i przyszłość, T.1 Polityka-Gospodarka-Zasoby naturalne i logistyka, red. P.Kwiatkiewicz, Wydawnictwo: Fundacja na rzecz Czystej Energii, Poznań, s.656-678.
 • Frankowska M., (2014), Klastry jako otoczenie łańcuchów dostaw, Logistyka 6/2014, s. 14141--14150, CD 6
 • Frankowska M., (2014), Łańcuchy dostaw – istota, klasyfikacja i percepcja, Logistyka 6/2014, s.14151-14157, CD 6.
 • Frankowska M., (2013), The concept of cluster supply chains as the direction of the development of European cooperative networks, Аctual Problems Of Economics, Scientific Economic Journal, #1, Vol. 2, 2013, p.52-60.
 • Frankowska M., Kocikowski A., (2013), Znaczenie infrastruktury Transportu w rozwoju inicjatywy klastrowej na przykładzie Stargardzkiego Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii, w: Transport w Regionie Pomorza Zachodniego, red. I.N.Semenov, A.Wiktorowska-Jasik, WU ZUT, Szczecin, s. 139-146.
 • Frankowska M., (2013), Klastry jako podmioty na zachodniopomorskim rynku pracy, w: „Co z tą pracą? Pomorze Zachodnie w perspektywie interdyscyplinarnej i międzynarodowej”, praca pod red. St. Flejterski, Wyd. Zapol, Szczecin, s.478-489.
 • Frankowska M., Nerć-Pełka A., Rzeczycki A., (2013), Pomiar efektywności procesów logistycznych w humanitarnych łańcuchach dostaw, w: Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych (Historia-Teraźniejszość-Przyszłość), praca pod red. M. Cupryjak, J. Pilżys, Wyd. Zapol, 2013, s.339-355
 • Witek J., Frankowska M., (2013),  Doskonalenie kompetencji kadr menedżerskich w zmieniającym się otoczeniu, Handel wewnętrzny, Lipiec-sierpień (A) nr 4, s.53-64.
 • Frankowska M. (red.), (2012), Tworzenie wartości w klastrze, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012, autorka rozdziału: 2, 5.1, 5.2, 5.4, Studium przypadku (rozdział 6) oraz współautorka rozdziału 1 ( z W. Downar).
 • Frankowska M., (2012), Modele współpracy przedsiębiorstw klastrowych w obszarze logistyki, w: „Klastry – wiedza, innowacyjność, rozwój” ZN US nr 719 serii Ekonomiczne Problemy Usług nr 94, s. 77-92,
 • Frankowska M., Jedliński M., (2012), Identyfikacja inicjatywy klastrowej jako systemu logistycznego, w „Klastry – wiedza, innowacyjność, rozwój” ZN US nr 719 serii Ekonomiczne Problemy Usług nr 94, s.93-106.

Projekty i granty:

Tytuł projektu: Applying energy efficient measures for metal and metalworking SMEs and industry
Akronim: EE-METAL
Strona www projektu: www.ee-metal.com
Data realizacji projektu: 2016-2019
Cel projektu: W ramach współpracy 7 partnerów z 4 krajów (Hiszpania, Włochy, Francja, Polska) celem jest opracowanie rozwiązań na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej i oszczędności w przedsiębiorstwach MŚP przemysłu metalowo-maszynowego.
Źródło finansowania: Program Badawczy UE- Horyzont 2020
Stanowisko: Project manager, senior expert

Tytuł: V4 Cluster Policies and Their Influence on the Viability of Cluster Organisations
Akronim: V4ClusterPol
Strona www projektu: www.klastr-portal.cz/en/v4clusterpol-project
Data realizacji projektu: styczeń – grudzień 2016
Cel projektu: Projekt badawczy obejmujący opracowanie metodologii oraz przeprowadzenia badań w zakresie oceny polityki klastrowej realizowanej w krajach partnerskich projektu (grupy Wyszehradzkiej: Czechy, Polska, Słowacja, Węgry) na poziomie centralnym i regionalnym, w dwóch perspektywach finansowych oraz sformułowanie wniosków dla doskonalenia działań. Projekt zakończony został konferencją naukową w Pradze z udziałem władz centralnych oraz publikacją zawierającą ocenę, rekomendacje oraz przykłady dobrych praktyk.
Źródło finansowania/Program: Visegrad Standard Grants Program, No. 2152015
Stanowisko: kierownik projektu oraz pracownik ds. badań naukowych

Tytuł projektu: „Klastry – wiedza, innowacyjność, rozwój”
Strona www projektu: http://www.wzieu.pl/zn/719/ZN_719.pdf
Data realizacji projektu: 2012
Cel projektu: wzmocnienie polskich klastrów, podniesienie ich
konkurencyjności i zdolności innowacyjnej właśnie poprzez rozwój kompetencji i wiedzy koordynatorów, liderów, animatorów i
przedsiębiorców funkcjonujących w ramach klastra oraz poprzez podniesienie efektywności kształtowania polityki klastrowej.
Źródło finansowania: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Uniwersytet Szczeciński
Stanowisko: Koordynator projektu

Tytuł projektu: Identyfikacja klastrowych łańcuchów dostaw – bariery i uwarunkowania rozwoju
Data realizacji projektu: 2016
Cel: Konceptualizacja i operacjonalizacja zmiennych oraz zbadanie zależności pomiędzy uczestnictwem firmy w klastrze i jego gotowością do współdziałania w łańcuchach dostaw a podejmowaniem współdziałania w ramach klastrowych łańcuchów dostaw i osiąganiem korzyści.
Źródło finansowania/Program: projekt finansowany z dotacji podmiotowej w części dotyczącej potencjału badawczego w roku 2017
Stanowisko: Kierownik projektu

Tytuł projektu: Uwarunkowania i zakres implementacji narzędzi Lean Management w przedsiębiorstwach produkcyjnych
Data realizacji projektu: 2017 – etap I / projekt w realizacji
Cel/działania zrealizowane w I etapie projektu: Celem naukowym projektu była identyfikacja uwarunkowań implementacji narzędzi Lean Management w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Projekt umożliwił opracowanie macierzy czynników warunkujących implementację narzędzi Lean w organizacjach, w podziale na: czynniki ekonomiczne i pozaekonomiczne oraz czynniki wewnętrzne (endogeniczne) i zewnętrzne (egzogeniczne)
Źródło finansowania/Program: projekt finansowany z dotacji podmiotowej w części dotyczącej potencjału badawczego w roku 2017
Stanowisko: Kierownik projektu