dr Joanna Drobiazgiewicz

Stanowisko: Adiunkt

Funkcja:

E-mail: joanna.drobiazgiewicz@wzieu.pl
Pokój: 254
Telefon: (91) 44-43-474

Konsultacje:

tydzień parzysty- pon. 12.30-14.00;

tydzień nieparzysty - pon. 8.30-10.00


Profil naukowy:

Główne  obszary zainteresowań naukowych oraz pracy badawczej:

 • zastosowania technologii informacyjnych (ICT) w rozwoju e-governance oraz wpływie nowoczesnych technologii na działalność gospodarczą przedsiębiorstw, w tym również podmiotów na rynku usług logistycznych;
 • logistyczne aspekty rozwoju e-commerce
 • gospodarka materiałowa;
 • zarządzanie jakością;
 • zarządzanie łańcuchem dostaw.

Publikacje:

 • Drobiazgiewicz J. (2017) Logistyczne aspekty rozwoju e-commerce, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. 18 z. 8 cz. 2, s. 51-63
 • Drobiazgiewicz J. (2017) Wsparcie teleinformatyczne systemu informacji logistycznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, nr 1(126) t. 1, s. 89-97
 • Drobiazgiewicz J. (2016) Wsparcie teleinformatyczne w realizacji administracyjnych usług publicznych świadczonych podmiotom sektora TSL, Problemy Transportu i Logistyki nr 4/2016 (36), s. 149-156
 • Drobiazgiewicz J. (2016) Elektroniczny Punkt Kontaktowy dla biznesu – istota i funkcje, w: Współczesne wyzwania e-gospodarki, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe Ekonomiczne Problemy Usług nr 123, s. 49-56
 • Drobiazgiewicz J. (2015) One-stop government jako kierunek rozwoju administracji publicznej, w: Cyfryzacja i wirtualizacja gospodarki, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe Ekonomiczne Problemy Usług nr 117, s. 477-486
 • Drobiazgiewicz J. (2015)  Nowe technologie informacyjno-komunikacyjnych w świadczeniu administracyjnych usług publicznych, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe Problemy Transportu i Logistyki nr 30, s. 155-165
 • Drobiazgiewicz J.(2013) Zastosowanie narządzi elektronicznych w systemie zamówień publicznych, w: Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych, Historia- Teraźniejszość-Przyszłość, Zapol, Szczecin, s.279-290
 • Drobiazgiewicz J. (2013) Kierunki rozwoju systemu e-zdrowie w Polsce, w: Europejska Przestrzeń Komunikacji Elektronicznej, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe Ekonomiczne Problemy Usług nr 105, Tom II, s. 477-482
 • Drobiazgiewicz J. (2012) Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (E-PUAP) – Założenia a rzeczywistość, w: Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia’2011, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, Zeszyt 24/2012, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa
 • Drobiazgiewicz J.(2012) Aspekty finansowe informatyzacji administracji samorządowej, w: Gospodarka elektroniczna, Wyzwania rozwojowe, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 703, Ekonomiczne Problemy Usług nr 88, Szczecin
 • Drobiazgiewicz J. (2012) Bariery rozwoju e-Government w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu  Szczecińskiego Nr 673, Ekonomiczne Problemy Łączności Nr 13, Szczecin
 • Drobiazgiewicz J. (2011) Oddziaływanie telekomunikacji na administrację publiczną (rozdział). W: Rynek Usług Telekomunikacyjnych pod red. H. Babisa i K. Flagi-Gieruszyńskiej, LEX a Wolters Kluwer Business, Warszawa
 • Drobiazgiewicz J.(2011) Stan rozwoju usług e-administracji w Polsce. W: Społeczeństwo informacyjne w świecie rzeczywistym i wirtualnym, Zeszyty Naukowe nr 656,  Studia Informatica nr 28, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
 • Drobiazgiewicz J.(2011) Poziom rozwoju e-commerce w Polsce. W: Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego, Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia, Zeszyty Naukowe nr 650, Ekonomiczne Problemy Usług nr 67, Tom I, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
 • Drobiazgiewicz J. (2011) Rozwój rynku szerokopasmowego dostępu abonenckiego w Szwajcarii ze szczególnym uwzględnieniem technologii FTTH. W: Rynek informacji i komunikacji, Zeszyty Naukowe nr 672, Ekonomiczne Problemy Łączności nr 12, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin

Projekty i granty: